Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Co zrobić z 800 plus? W co zainwestować pieniądze ze świadczenia?

Co zrobić z 800 plus? W co zainwestować pieniądze ze świadczenia?

Spis treści

1. Kiedy rozważać inwestycje? >

2. Długi konsumenckie i oszczędności na “czarną godzinę” >

3. Gdzie ulokować środki? >

4. Inwestowanie – indywidualne podejście >

5. Dywersyfikacja – klucz do sukcesu >

6. Decyzja i wybór inwestycji zależą od Ciebie >

Informacja reklamowa. Treść niniejszego komentarza ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego (popularnie zwanego 500+) zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł. Pobierający to świadczenie mają szansę zadbać o przyszłość swoich pociech i zabezpieczyć je finansowo. Warto zastanowić się nad tym, co zrobić z taką kwotą. W co zainwestować 800 zł miesięcznie, aby te pieniądze pracowały na nas lub przyszłość naszego dziecka?

Kiedy rozważać inwestycje?

Przede wszystkim zastanów się, czy posiadasz nadwyżki finansowe. Inwestować powinieneś dopiero wtedy, gdy Twoje dochody przewyższają wydatki. Jeśli borykasz się z trudnościami w oszczędzaniu, rozważ dostosowanie swojego budżetu lub znalezienie dodatkowych źródeł dochodu.

Długi konsumenckie i oszczędności na “czarną godzinę”

Warto również zwrócić uwagę na dwie ważne kwestie. Po pierwsze, sprawdź, czy posiadasz długi konsumenckie, takie jak kredyty, pożyczki czy chwilówki. Ich oprocentowanie jest zazwyczaj znacznie wyższe niż potencjalne zyski z inwestycji. Dlatego jeśli zastanawiasz się, jak najlepiej wykorzystać “800 plus” na rzecz swojego dziecka to najpierw rozważ spłatę ewentualnych długów, aby zapewnić stabilność finansową.

Po drugie, zadbaj o poduszkę bezpieczeństwa. To kwota, którą można wykorzystać w przypadku nieprzewidzianych wydatków. Bezpieczne inwestowanie to inwestowanie z rozwagą, dlatego warto mieć środki dostępne w razie nagłej potrzeby.

Gdzie ulokować środki?

Oszczędności “na czarną godzinę” nie muszą leżeć bezczynnie. Możesz zainwestować je na różne sposoby, takie jak lokaty bankowe, konta oszczędnościowe czy obligacje Skarbu Państwa. Jest to pewna forma finansowej poduszki na nieoczekiwane wydatki związane z edukacją, zainteresowaniami czy startem do dorosłego życia Twojego dziecka. Środki można trzymać na bezpiecznych kontach oszczędnościowych lub innych produktach o niskim ryzyku. To pomoże zapewnić spokój w przypadku nagłych potrzeb.

Warto również rozważyć dostępne na rynku opcje, które pozwalają osiągnąć atrakcyjne stopy zwrotu. Dla beneficjentów programu 500 plus istnieją specjalne obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa, które oferują wyższe oprocentowanie i mogą stanowić doskonały element planu inwestycyjnego na przyszłość.

Inwestowanie – indywidualne podejście

Pomimo dostępnych opcji, tak naprawdę, nie istnieje jeden idealny sposób na ochronę oszczędności przed inflacją. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć zasady dywersyfikacji portfela i umiejętnie inwestować w różne aktywa.

Inwestycje mogą obejmować różne klasy aktywów, regiony geograficzne oraz strategie inwestycyjne. Takie działanie może pozwolić nam na ograniczenie ryzyka całego portfela inwestycyjnego lub umożliwić skumulowanie środków w oczekiwaniu na okazje rynkowe.

Dywersyfikacja – klucz do sukcesu

Pamiętaj, że różnorodność jest kluczem do minimalizowania ryzyka. Oznacza to, że nie powinieneś lokować wszystkich środków w jedną inwestycję. Zamiast tego, rozważ różne aktywa. Dzięki temu nawet jeśli jedna z nich odnotowuje straty, inne mogą to zrekompensować. Oto kilka opcji, które warto rozważyć:

1. Akcje na polskim rynku

Kupując akcje, stajesz się współwłaścicielem przedsiębiorstwa i masz określone prawa, takie jak otrzymywanie dywidendy. Takie inwestycje mogą przynieść zarówno zyski, jak i straty. Dlatego zanim zainwestujesz, zrozum rynek i rozpocznij od niewielkiego wkładu, szczególnie jeśli jesteś początkującym inwestorem.

2. Fundusze inwestycyjne

Oferują różnorodność, ponieważ inwestują w różne aktywa. Przy wyborze funduszu zwracaj uwagę na opłaty oraz doświadczenie zarządzających. To jedna z lepszych opcji dla tych, którzy nie chcą angażować się w samodzielne śledzenie rynków. Dla dobra przyszłości swojego dziecka wybierz fundusz, który spełni Twoje cele inwestycyjne.

3. Obligacje

To mniej ryzykowna forma inwestycji w porównaniu z akcjami. Polski rynek obligacji może być atrakcyjny dla tych, którzy poszukują stabilności. Pamiętaj, że mogą się one różnić pod względem ryzyka, dlatego dokładnie zrozum warunki każdej emisji, zanim zainwestujesz.

4. Metale szlachetne

Inwestowanie w metale szlachetne, takie jak złoto i srebro, to kolejna z opcji. Możesz kupić fizyczne monety lub sztabki tych metali, które mogą chronić przed inflacją i stanowić bezpieczne miejsce przechowywania kapitału. Jednak warto zwrócić uwagę na różnice w opodatkowaniu tych kruszców.

Alternatywne inwestycje

Reprezentują różne opcje, takie jak inwestycje w nieruchomości czy crowdfundingowe. To jedna z możliwości dla tych, którzy chcą wyjść poza tradycyjne aktywa finansowe. Często jednak wiążą się z wyższym ryzykiem i dłuższym okresem inwestycyjnym. Zastanów się, czy jest to odpowiednie dla przyszłości Twojego dziecka oraz jak ma wspierać jego cele finansowe.

Edukacja finansowa

Program “800 plus” to okazja do rozpoczęcia inwestycji, które przyczynią się do dobra Twojej pociechy. Jednak pamiętaj, że nie istnieje jedna idealna strategia, która pasuje do wszystkich. Dlatego lokuj tylko te środki, których nie potrzebujesz na bieżące wydatki i jesteś gotowy zaryzykować.

Jeśli nadal czujesz się niepewny, co do sposobu inwestowania swoich środków z programu 800 plus, warto rozważyć konsultację z profesjonalnym doradcą. Taki ekspert może pomóc dostosować strategię do indywidualnych celów oraz sytuacji finansowej.

Decyzja i wybór inwestycji zależą od Ciebie

Inwestycja w edukację finansową to jedna z najważniejszych decyzji, jakie możesz podjąć. Dzięki odpowiedniej wiedzy finansowej dziecko będzie lepiej przygotowane do zarządzania swoimi pieniędzmi w przyszłości. Możesz więc przeznaczyć te środki na kursy, książki i szkolenia, które pomogą mu zdobyć niezbędne umiejętności.

Dla dobra dziecka zacznij planować już dziś, korzystając z okazji, jaką może dać Ci program 800 plus. Przyjrzyj się swoim celom, wybierz odpowiednie inwestycje i śledź rozwój portfela. Pamiętaj, że jest to proces, który wymaga cierpliwości oraz edukacji, ale może przynieść zyski w przyszłości.

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową. Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

Co zrobić z 800 plus? W co zainwestować pie…

autor: Caspar TFI czas czytania: 6 min