Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Jak inwestować bezpieczne – czy możliwe są inwestycje bez ryzyka?

Jak inwestować bezpieczne - czy możliwe są inwestycje bez ryzyka?

Spis treści

1. Czym są inwestycje o niskim stopniu ryzyka? >

2. Fundusze walutowe >

3. Nieruchomości >

4. Obligacje skarbowe – inwestowanie z państwem >

5. IKE i IKZE >

6. Konta oszczędnościowe – bezpieczeństwo i dostępność >

6. Bezpieczne inwestowanie – czy jest to możliwe? >

Informacja reklamowa. Treść niniejszego komentarza ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Inwestycje bez ryzyka to idea, która przyciąga wielu inwestorów, zwłaszcza w niestabilnych czasach gospodarczych. Jednak kluczowe jest zrozumienie, że każda inwestycja niesie ze sobą pewien stopień ryzyka, ale istnieją sposoby na jego minimalizowanie. W tym poradniku przedstawimy metody możliwie bezpiecznego inwestowania, które mogą pomóc w ochronie kapitału i osiągnięciu stabilnych zysków.

Czym są inwestycje o niskim stopniu ryzyka?

Ważne jest, aby zrozumieć, że w świecie finansów inwestowanie zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem niezależnie od sytuacji. Każde działanie inwestycyjne, nawet to, uważane za najbardziej stabilne, może w określonej sytuacji okazać się niepewne. Wpływ na to może mieć wiele różnych czynników, takich jak zmienność rynku, inflacja, zmiany stóp procentowych czy nieprzewidywalne zdarzenia gospodarcze. Istnieją jednak Inwestycje o niskim stopniu ryzyka, które oferują stosunkowo stabilny zwrot i ochronę kapitału. Są to zazwyczaj inwestycje o niższym potencjale zysku, ale jednocześnie o mniejszej zmienności i niższym ryzyku straty.

1. Fundusze walutowe – stabilność w niestabilności

Inwestowanie w waluty, szczególnie w pary główne jak EUR/USD czy JPY/GBP, może być bezpieczną opcją, gdy rynki akcji są niestabilne. Inwestycje w waluty bez dźwigni finansowej mogą chronić kapitał przed inflacją i niepewnością rynkową. Inwestorzy często wykorzystują waluty jako schronienie w czasach niepewności, co może zapewnić stabilność i ochronę przed zawirowaniami rynkowymi. Jest to szczególnie ważne w okresach geopolitycznych napięć lub kryzysów gospodarczych.

2. Nieruchomości – popularna w Polsce lokata kapitału

Inwestycje w nieruchomości, mimo ich zmiennego charakteru, często są postrzegane jako inwestycje z pewnym zyskiem. Wartość nieruchomości zazwyczaj rośnie w dłuższym okresie, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla inwestorów szukających stabilności. Nieruchomości mogą również generować pasywny dochód poprzez wynajem, co jest dodatkowym atutem tej formy inwestycji. Inwestowanie w nieruchomości wymaga jednak odpowiedniej wiedzy rynkowej i zrozumienia lokalnych warunków rynkowych.

3. Obligacje skarbowe – inwestowanie z państwem

Obligacje skarbowe to – krótko mówiąc – pożyczanie pieniędzy państwu z gwarancją zwrotu i odsetek. Są to stosunkowo bezpieczne inwestycje, szczególnie dla tych, którzy mogą zamrozić kapitał na dłuższy okres. Obligacje te często oferują wyższe stopy zwrotu niż lokaty bankowe, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla inwestorów poszukujących opcji z niskim ryzykiem. Jednakże warto pamiętać, że obligacje skarbowe mogą być wrażliwe na zmiany stóp procentowych i sytuacji gospodarczej kraju.

Sprawdź również: Jak i gdzie kupić obligacje skarbowe?

4. Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) lub IKZE – długoterminowa stabilność

IKE/IKZE to opcja dla osób planujących długoterminowe oszczędności emerytalne. Oferują one korzyści podatkowe i możliwość inwestowania w różnorodne instrumenty finansowe, zapewniając stabilność w dłuższej perspektywie. To sposób na zbudowanie zabezpieczenia na przyszłość, pozwalający na dywersyfikację inwestycji i potencjalnie wyższe zyski w dłuższym okresie. Jest to szczególnie ważne dla osób, które chcą zabezpieczyć swoją przyszłość finansową, jednocześnie korzystając z korzyści podatkowych.

Sprawdź naszą ofertę – Produkty emerytalne IKE i IKZE >

5. Konta oszczędnościowe – bezpieczeństwo i dostępność

Konta oszczędnościowe zapewniają możliwie stabilny i zwrot. Oferują one procentowe zyski z naliczeniem codziennym, co jest korzystne w porównaniu z tradycyjnymi rocznymi lokatami bankowymi i są też powszechnie uważane za inwestycje bez ryzyka. Jest to szczególnie atrakcyjna opcja dla inwestorów, którzy chcą uniknąć ryzyka związanego z bardziej zmiennymi rynkami. Konta oszczędnościowe są również łatwo dostępne i nie wymagają zaawansowanej wiedzy inwestycyjnej, co czyni je idealnym wyborem dla początkujących inwestorów.

6. Złoto – wieczna “bezpieczna przystań”?

Inwestycje w złoto, zarówno w formie fizycznej (sztabki, monety), jak i papierowej (kontrakty futures, ETF ), są tradycyjnie uważane za stosunkowo bezpieczne inwestycje, z niewielkim ryzykiem. Złoto często zachowuje wartość, szczególnie w czasach kryzysów gospodarczych i politycznych. Jest to inwestycja, która historycznie utrzymywała swoją wartość, nawet gdy inne aktywa traciły na wartości. Złoto jest również postrzegane jako zabezpieczenie przed inflacją, co dodatkowo podnosi jego atrakcyjność.

Przeczytaj także: Jak chronić pieniądze przed inflacją?

7. Lokaty bankowe – niskie ryzyko, znane zyski

Lokaty bankowe to może być klasyczny przykład inwestycji bez ryzyka. Oferują one gwarantowany zwrot, choć zazwyczaj niższy niż inne formy inwestycji. Mogą być dobre dla osób, które preferują niskie ryzyko i chcą mieć pewność co do wysokości swoich zysków. Warto jednak zwrócić uwagę na aktualne oprocentowanie i porównać je z inflacją , aby upewnić się, czy lokata faktycznie przynosi realny zysk.

Przeczytaj również: Czym fundusz różni się od lokaty?

Bezpieczne inwestowanie – czy jest to możliwe?

Bezpieczne inwestowanie z możliwie pewnym zyskiem jest realne, ale wymaga świadomego podejścia i zrozumienia rynku. Kluczem jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego i wybór instrumentów, które najlepiej odpowiadają indywidualnym celom i tolerancji ryzyka inwestora.

Pamiętaj, że żadna inwestycja nie jest wolna od ryzyka, ale poprzez odpowiednią strategię i wybór odpowiednich instrumentów, można znacznie zminimalizować potencjalne ryzyko i zwiększyć szanse na stabilny zysk. Inwestowanie wymaga cierpliwości, dyscypliny i ciągłego kształcenia, ale odpowiednio zarządzane, może przynieść znaczące korzyści finansowe.

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową. Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

Jak inwestować bezpieczne – czy możli…

autor: Caspar TFI czas czytania: 6 min