Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych – czym jest i jak działa?

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych - czym jest i jak działa?

Spis treści

1. Jak działa TFI (Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych)?

2. Typy funduszy zarządzanych/tworzonych przez TFI >

3. Jak wybrać odpowiednie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych?

4. Rola i znaczenie TFI na rynku finansowym >

5. Regulacje prawne i nadzór nad TFI w Polsce >

6. Świadome inwestycje w TFI >

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz KIID.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) to specjalistyczna instytucja finansowa, której głównym zadaniem jest zarządzanie zróżnicowanymi funduszami inwestycyjnymi.

TFI może stworzyć fundusz inwestycyjny otwarty, a następnie pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Takie środki są inwestowane w między innymi akcje czy obligacje – zgodnie ze statutem funduszu oraz ustawą.

Jak działa TFI (Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych)?

Proces działania TFI można podzielić na kilka kluczowych etapów:

 • Tworzenie funduszy – TFI aktywnie pozyskuje środki finansowe od inwestorów poprzez oferowanie jednostek uczestnictwa w różnych funduszach.
 • Inwestowanie zgromadzonego kapitału – zebrane środki są inwestowane zgodnie z założoną strategią danego funduszu.
 • Zarządzanie i monitorowanie inwestycji – TFI monitoruje rynek i dostosowuje portfel inwestycyjny, aby maksymalizować potencjalny zysk i minimalizować ryzyko.

Typy funduszy zarządzanych/tworzonych przez TFI

W Polsce Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) oferują szeroki wachlarz produktów inwestycyjnych, które są dostosowane do różnych potrzeb i celów inwestorów. Oto główne typy funduszy i produktów dostępnych w TFI pod względem kryterium dostępności:

Pod względem innych kryteriów można wyróżnić wiele dodatkowych typów funduszy czy dodatkowych usług, jakie w ofercie mają TFI:

 • Fundusze Zagraniczne – pozwalają na dywersyfikację inwestycji poprzez dostęp do rynków międzynarodowych.
 • Fundusze UFK (Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe) – połączenie inwestycji z ubezpieczeniem, oferujące korzyści inwestycyjne i ochronę ubezpieczeniową.
 • Fundusze Emerytalne – skoncentrowane na długoterminowym oszczędzaniu na emeryturę.
 • Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) – oferują korzyści podatkowe i są przeznaczone do oszczędzania na emeryturę na zasadach indywidualnych.
 • Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) – podobne do IKE, ale z nieco innymi zasadami podatkowymi i limitami wpłat.

Każdy z tych produktów ma unikatowe cechy i jest dostosowany do różnych horyzontów czasowych oraz profili ryzyka a także celów inwestycyjnych umożliwiając inwestorom wybór najlepszej opcji dla swoich potrzeb.

Przeczytaj również: Jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych?

Jak wybrać odpowiednie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych?

Wybór właściwego TFI jest kluczowy. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na:

 • reputację i doświadczenie TFI – sprawdzenie historii wyników inwestycyjnych i wzmianek prasowych. Choć wyniki historycznie nie gwarantują wyników w przyszłości, to TFI z długą historią mogą być powszechnie uznawane za bardziej bezpieczne.
 • strategia inwestycyjna – upewnienie się, że strategia funduszy dostępnych w ofercie jest zgodna z własnymi celami inwestycyjnymi.
 • opłaty i koszty zarządzania – analiza struktury opłat, które mogą wpływać na ostateczny zysk.

Rola i znaczenie TFI na rynku finansowym

TFI odgrywają kluczową rolę na rynku finansowym, umożliwiając dywersyfikację inwestycji i dając dostęp do złożonych strategii inwestycyjnych, które mogą być poza zasięgiem indywidualnych inwestorów.

Poprzez profesjonalne zarządzanie, TFI przyczyniają się do stabilności rynków finansowych, a także do rozwijania świadomości inwestycyjnej i finansowej wśród społeczeństwa.

Regulacje prawne i nadzór nad TFI w Polsce

W Polsce działalność TFI jest ściśle regulowana przez ustawodawstwo, co zapewnia ich transparentność i bezpieczeństwo funkcjonowania. Oto kluczowe aspekty prawne i nadzorcze:

 • Ustawa o funduszach inwestycyjnych – jest to główny dokument prawny, który określa zasady działania TFI.
 • Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – KNF sprawuje nadzór nad TFI, dbając o przestrzeganie prawa, ochronę inwestorów i stabilność rynku. KNF ma uprawnienia do wydawania zezwoleń na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego , monitorowania ich działalności oraz interwencji w przypadku naruszeń.

Świadome inwestycje w TFI

TFI to ważny element systemu finansowego, oferujący inwestorom różnorodne możliwości inwestycyjne. Wybierając TFI, kluczowe jest poznanie oferty, struktury opłat oraz dokładne przeanalizowanie historii wyników inwestycyjnych. Lokowanie środków w fundusze inwestycyjne może być świetnym sposobem na dywersyfikację inwestycji, zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących inwestorów.

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową. Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych – c…

autor: Caspar TFI czas czytania: 5 min