Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Hossa i Bessa na giełdzie – co oznaczają?

Inwestycje finansowe - formy, rodzaje, podział

Spis treści

1. Co to jest hossa?

2. Co to jest bessa?

3. Przykłady hossy i bessy >

4. Byk i niedźwiedź, a giełda – symbolika zwierząt >

5. Czy hossa i bessa są swoimi przeciwieństwami?

6. Koniec hossy – czy to początek bessy?

7. Jak rozpoznać nadchodzącą bessę?

8. Hossa i bessa a decyzje inwestycyjne >

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz KIID.

Rynki finansowe – zwłaszcza giełda papierów wartościowych – bywają pełne zmienności. Dwa główne zjawiska, które charakteryzują te wahania to hossa i bessa. Każdy, kto rozważa inwestowanie na giełdzie powinien zrozumieć, czym są te dwa terminy i jak wpływają one na rynek.

Co to jest hossa?

“Hossa co to” – to pytanie, które często pojawia się wśród początkujących inwestorów. Hossa na giełdzie oznacza okres, w którym ceny większości akcji rosną. Jest to czas długookresowego wzrostu cen papierów wartościowych lub towarów. W okresie hossy obserwuje się następujące charakterystyki:

 • znaczny wzrost cen akcji na giełdzie,
 • ogólny optymizm i pozytywne nastawienie wśród inwestorów,
 • wzrost naszej gospodarki.

Co to jest bessa?

Termin bessy często pojawia się w kontekście spadków na giełdzie. Bessa to czas, kiedy ceny akcji szybko spadają, oznaczając – między innymi – długotrwałą dominację podaży nad popytem. Bessa na giełdzie charakteryzuje się następującymi cechami:

 • spadki cen akcji (choć nie tylko, ale to zależy od “głębokości” bessy),
 • powszechny pesymizm wśród inwestorów (określany często strachem),
 • kryzys w gospodarce lub gospodarkach, który może wpływać na wzrost cen towarów i usług.

Przykłady hossy i bessy

Historia światowych giełd dostarcza licznych przykładów zarówno hoss, jak i bess. Jednym z najbardziej znanych okresów hossy był “boom internetowy” na Wall Street pod koniec lat 90., który osiągnął szczyt w 2000 roku. Ten okres charakteryzował się ogromnym wzrostem cen akcji firm technologicznych. Z kolei kryzys finansowy z 2008 roku jest klasycznym przykładem bessy, kiedy to spadki cen akcji były powszechne na wielu giełdach na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych i Europie.

W Polsce także obserwowano okresy hossy i bessy. Jednym z przykładów hossy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie był okres wzrostów, który rozpoczął się w 2004 roku i trwał aż do globalnego kryzysu finansowego w 2008 roku. Ten okres charakteryzował się wzrostem wartości wielu polskich firm i zwiększonym zainteresowaniem inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Z kolei bessa – która nastąpiła po kryzysie finansowym w 2008 roku – była okresem znacznych spadków i pesymizmu na rynku, wpływając na wartość wielu spółek notowanych na GPW.

Byk i niedźwiedź, a giełda – symbolika zwierząt

Symbolika “byka” i “niedźwiedzia” na giełdzie odnosi się do zachowań tych zwierząt, które metaforycznie odzwierciedlają hossę i bessę:

 • Byk – podobnie jak byk atakujący rogami w górę, hossa symbolizuje wzrost cen akcji.
 • Niedźwiedź – kiedy niedźwiedź uderza łapą w dół, to metafora bessy, gdzie obserwujemy spadki cen na rynku.

Czy hossa i bessa są swoimi przeciwieństwami?

Choć hossa i bessa reprezentują odwrotne trendy na giełdzie, nie są one dokładnymi przeciwieństwami. Różnią się w wielu aspektach, między innymi takich jak:

 • Długość trwania – hossa na giełdzie trwa zwykle dłużej niż bessa.
 • Dynamika zmian – bessa jest często bardziej gwałtowna i szybko prowadzi do spadków kursów akcji.

Koniec hossy – czy to początek bessy?

Koniec hossy często sygnalizuje zmianę trendu na rynku i może oznaczać początek bessy. Jest to kluczowy moment dla inwestorów, gdyż długo utrzymujące się wzrosty mogą sugerować nadchodzące spadki. Aby lepiej zrozumieć tę dynamikę, przyjrzyjmy się historycznym danym i trendom.

Biorąc pod uwagę dane historyczne, można zauważyć, że przejścia między hossą a bessą są częścią naturalnych cykli rynkowych. Na przykład, według badań przeprowadzonych przez QuantPedia, która przeanalizowała dane rynkowe z lat 1926-2022, hossa i bessa definiowane są następująco:

 • Bessa – charakteryzuje się co najmniej 20% spadkiem cen akcji od najwyższego poziomu. Okres bessy mierzony jest od szczytu do dna rynku;
 • Hossa – rozpoczyna się na dnie (po bessie) i kończy na szczytowym poziomie (tuż przed następną bessą)​​.

Historia pokazuje, że koniec hossy i początek bessy często są powiązane z pewnymi zewnętrznymi czynnikami – takimi jak zmiany w polityce gospodarczej, globalne wydarzenia czy innowacje technologiczne. Przejście od hossy do bessy często wiąże się z gwałtowną zmianą nastrojów inwestorów, którzy zaczynają ograniczać swoje inwestycje w akcje notujące ciągłe wzrosty.

Jak rozpoznać nadchodzącą bessę?

Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc inwestorom w rozpoznaniu sygnałów ostrzegawczych:

 • Spadek popytu na akcje – inwestorzy powinni obserwować spadek zainteresowania zakupem nowych akcji, szczególnie tych, które od dłuższego czasu rosną;
 • Analiza wskaźników rynkowych – ważne jest śledzenie wskaźników takich jak wskaźnik PE (cena/zysk), który może być nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do historycznych średnich;
 • Ocena sytuacji makroekonomicznej – zmiany w polityce monetarnej, takie jak podwyżki stóp procentowych, mogą być sygnałem zbliżającej się bessy.

Przeczytaj również: Akcje a obligacje, podstawowe różnice >

Hossa i bessa a decyzje inwestycyjne

Hossa i bessa to dwa fundamentalne zjawiska na giełdzie, które mają kluczowe znaczenie dla inwestorów. Zrozumienie tych terminów oraz umiejętność rozpoznawania ich objawów może pomóc inwestorom w podejmowaniu lepszych decyzji inwestycyjnych.

Pamiętaj, że zarówno hossa, jak i bessa są naturalnymi elementami cyklu gospodarczego i rynkowego. Wiedza na ich temat jest nieoceniona w planowaniu i zarządzaniu inwestycjami, które nie mogą być podejmowane pod wpływem emocji.

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową. Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

Hossa i Bessa na giełdzie – co oznacza…

autor: Caspar TFI czas czytania: 6 min